ติดต่อเรา

A bridge of worldwide opportunities
สะพานที่เชื่อมโยงโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 8 ห้อง 801 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Email: contact@adriaglobal.co.th
  • โทร:+66 (0) 2 966 2777

บริษัท จัดหางาน เอเดรีย โกลบอล จำกัด